15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

TÜBİTAK-Fransa ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK-Fransa ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı TÜBİTAK-Fransa ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) arasında imzalanmış olan bilimsel ve teknolojik işbirliği protokolü çerçevesinde 2016-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir.

 

2545 kodlu çağrının son başvuru tarihi 30 Mart 2016’dır.

TÜBİTAK ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (Agence Nationale de la Recherche - ANR) arasında mevcut 27 Ocak 2014 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2016-2019 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır:

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye'deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK'a, Fransa'daki proje ortaklarının ise ANR’den temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak ANR’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve ANR kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelemekte ve değerlendirmektedirler. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş inceledikleri proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

 

Proje tematik Alanları

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır:

Marine Geosciences (Deniz Jeobilimleri);

Seismic risks (Depremsel Riskler);

Sustainable development of Marine ecosystem (Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi);

Human Science and Humanities (Beşeri Bilimler);

Energy (Enerji);

ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri)

 

Proje Süreleri

Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. Türk ve Fransız ortakların, TÜBİTAK ve ANR’ye yapmış oldukları proje başvurularındaki proje sürelerinin her iki başvuruda da aynı olması gerekmektedir. Farklı proje süreli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında yapılacak karşılıklı çalışma ziyaretlerinin süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir. Karşılıklı ziyaretlerde, bir yönden diğer yöne (Fransa’dan Türkiye’ye ya da Türkiye’den Fransa’ya) yapılacak ziyaretlerde toplam ikamet süreleri bir yıl içinde 60 günü geçmeyecektir.

 

Proje Bütçesi

Anılan işbirliği uyarınca Gönderen Taraf uluslararası seyahat, konaklama ve yeme-içme giderlerini karşılayacaktır. TÜBİTAK-ANR Anlaşmasından yararlanan araştırmacılara, Fransa’ya proje kapsamında gerçekleştirecekleri bilimsel ziyaretleri için, uluslararası seyahat masraflarına ek olarak 80 Euro/gün gündelik ödenecektir.

Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir.

Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

 

Başvuru Koşulları

TÜBİTAK-ANR bilimsel işbirliği programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların proje başvurularını elektronik olarak 2545 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden en geç 30 Mart 2016 tarihine kadar yapmaları ve ıslak imzalı basılı olarak gönderilmesi gereken evrakları ise en geç 6 Nisan 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online Başvurular 30 Mart 2016 17.30’da kapanacaktır.

Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 15 Ekim 2015 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için mutlaka ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

 

Kimler Projede Yer Alabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışman

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)

Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

 

B. Bursiyer

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

 

Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak,

Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında son iki sınıf öğrencisi olmak,

Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması.

Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

Bursun devamlılığı için başlangıçtaki şartlar aranmaz. Ancak öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir.

 

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,

40 yaşını doldurmamış olma,

Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması.

 

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?

Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

 

Projede görev alma limitleri

Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru adresi: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Basılı evrakların iletilmesi gereken adres:

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB)

İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü

TÜBİTAK ULAKBİM YÖK Binası B5 Blok

 

 Foto Galeri