15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

TÜBİTAK-Research Councils UK İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK-Research Councils UK İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK-Research Councils UK İkili İşbirliği Programı

Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında “TÜBİTAK-Research Councils UK İkili İşbirliği Programı” Başvurulara açıldı!

Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında ülkemiz ile İngiltere arasındaki bilim, teknoloji ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik British Council ile ortaklık halinde açılan çağrılara gösterilen yoğun ilginin ardından, TÜBİTAK ile Research Councils UK (RCUK) arasındaki ilk çağrı 21 Eylül 2015 tarihinde açıldı.

Son başvuru tarihi 10 Kasım 2015 olan söz konusu çağrı ile iki ülke bilim insanları arasında ortak projelere araştırma desteği ve yurt dışı seyahat desteği sağlanacak.

Mali Destek Tutarı: TÜBİTAK-Research Councils UK İkili İşbirliği Programı çağrıları kapsamında, daha önceki ikili işbirliği çağrılarından farklı olarak Türk araştırmacılara ARDEB 1001 Programı bütçesinin 2 katı olan 720.000 TL’ye kadar destek verilebilecek.

TÜBİTAK ile RCUK işbirliği çerçevesinde sunulacak proje önerilerinin iki kuruluş tarafından belirlenen tematik alanlar kapsamında olması beklenmektedirr. Çağrının kapsadığı tematik alanlar şu şekildedir:

·       Doğal ve İnsanı Felaket ve Krizlerin Anlaşılması ve Yönetimi (Understanding and Management of Natural and Humanitarian Disasters and Emergencies)

·         Eşitsizliklerle Mücadele ve Fakirliğin Azaltılması (Tackling inequalities and Poverty Alleviation)

·         Kültürel Miras ve Sosyal Kalkınma (Cultural Heritage and Social Development)

·         Akraba Evlilikleri Kaynaklı Hastalıklar (Disease Burden of Consanguineous Marriages)

Ortak Başvuru ve Ortak Değerlendirme Sistemi

TÜBİTAK-RCUK çağrısı kapsamında TÜBİTAK ikili işbirliklerinde bir ilk daha gerçekleştirilerek Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırmacılardan ortak başvuru alınması ve başvuruların ortak olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

TÜBİTAK-RCUK İkili İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ve İngiliz araştırmacıların elektronik proje başvurularını aşağıda linki verilen RCUK-TÜBİTAK ortak elektronik sisteminden 10 Kasım 2015 tarihine kadar yüklemesi gerekmektedir.

https://je-s.rcuk.ac.uk/JeS2WebLoginSite/Login.aspx

Kimler Başvurabilir?

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı (yurt dışı araştırmacı hariç) ve Danışman

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)

Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler.(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin 2. fıkrasında PTİ ödemelerine ilişkin olarak yer alan ifade gereğince, sadece kamu kurum veya kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunanlara PTİ ödemesi yapılabilmektedir). Emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.

Bir projede danışman (***) yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

B. Yurt Dışı Araştırmacı

Yurtdışı araştırmacıların projede yer alabilme koşulları ve bu kişilere yapılabilecek ödemelerle ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır:

Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev alabilirler.

Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.

Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücret esas alınır.

Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek limitinin dışında tutulur.

C. Bursiyer

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeler için ise KKTC’deki) lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

BİDEB’den tam burs alan Lisansüstü ve Doktora Sonrası Bursiyerler için projeden de ek burs ödemesi yapılabilir. BİDEB bursu ve projeden yapılacak ek burs ödemesinin toplamı, belirlenen aylık burs limitlerini aşamaz. BİDEB’den kısmi burs alanlara projeden ayrıca burs ödemesi yapılmaz. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

·         Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,

·         Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında 3. sınıf ve üzeri öğrencisi olmak,

·         Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması.

·         (Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.)

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

·         Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,

·         Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,

·         Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması.

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?

Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri ise; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

Projede Görev Alma Limitleri

A. Proje yürütücüsü olmaya engel idari görevi olmayan bir bilim insanı; aynı anda en fazla, TÜBİTAK destekli (*) üç projede yürütücü veya altı projede araştırmacı veya bir projede yürütücü dört projede araştırmacı veya iki projede yürütücü iki projede araştırmacı olarak görev alabilir (**). Ancak, bu destek programı kapsamında aynı anda en fazla;

İki projede yürütücü veya

Dört projede araştırmacı veya

Bir projede yürütücü, iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.

Bir kişi, ARDEB tarafından yürütülmekte olan tüm programlar kapsamında aynı anda en fazla 6 projede "Danışman" olarak görev alabilir.

B. HORIZON 2020 kapsamında proje başvurusu yapmış ve Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda projesi eşik değeri geçmiş olan kişiler, talep etmeleri halinde, yukarıda belirtilen proje yürütücülüğü limitlerine ilave olarak, 1001 ya da 1003 programlarından herhangi birinde 1 proje yürütücüsü daha olabilirler. Söz konusu kota arttırımı, HORİZON 2020 programının kapanış yılı olan 2020 yılının sonuna kadar (31/12/2020) geçerlidir ve bir kişiye aynı proje için birden fazla kota arttırımı yapılmaz.

Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarındaki araştırmacıların, KKTC tarafından sunulan 1001 proje önerilerinde araştırmacı ve/veya danışman olarak yer almaları durumunda, bu görevler projede görev alma limitleri dışında tutulur.

(*)  Hızlı destek ve Uluslararası projelerdeki görevler kapsam dışında tutulmaktadır.

(**) Sonuç raporu henüz kabul edilmemiş ya da öneri olarak sunulmuş projelerdeki görevler de limitler içerisinde işlem görmektedir.

(***) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzman.Foto Galeri